பதிப்பு

மீடியாவிக்கி உரிமம்

நிறுவப்பட்ட மென்பொருள்

நுழைவு புள்ளி உரலிகள்

நிறுவப்பட்ட தோற்றங்கள்

நிறுவப்பட்ட நீட்சிகள்

நிறுவப்பட்ட நூலகங்கள்

Installed client-side libraries

இலக்கணப் பாகுபடுத்தி நீட்சி குறிச்சொற்கள்

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <dynamicpagelist>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <quiz>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles> உம் <timeline>

இலக்கணப் பாகுபடுத்தி செயற்பாட்டு கொக்கிகள்

anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, commaSeparatedList, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lsth, lstx, namespace, namespacee, namespacenumber, noexternallanglinks, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, property, protectionexpiry, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, statements, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst உம் urlencode visited from 44.192.15.251
"https://ta.wikinews.org/wiki/சிறப்பு:Version" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது