பேச்சு:சுவிஸ் வங்கியில் இந்தியக் கறுப்புப் பணமே அதிகம்

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
விக்கிசெய்தி இலிருந்து

IN INDIA POLITICAL LEADERS, COURTS ARE SLEEPING,WHEN THEY ARE WAKE UP INDIA WILL COMING UP.IN INDIA 60% PEOPLES ARE POOR, THEY GOT TWO TIMES FOOD PER DAY, BUT 40% RICH 5 % ONLY CORRECTLY PAY TAX, OTHER 35% POLITICAL LEADERS RELATIONS, STILL NOW ALSO INDIA BIG FACTORIES ARE HOW TO EARN BIG PROFIT, THEY CHEATING A LABOURS, ( CONTRACT LABOUR, TRAINEE LABOUR) LIKE THIS POLICY, IN INDIA NEWS DEPT, IS VERY WORST CONDITION.