பேச்சு:நாசாவின் செயற்கைக்கோள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பூமியை நோக்கி வருகிறது

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
விக்கிசெய்தி இலிருந்து

.WATER FUEL STOVE: Hiwtd; gilg;gpy; xU mjprajf;f nghUs; ePh;. G+kpapy; 75% ePh; cs;sJ Nghy ekJ clypYk; 75% ePh; cs;sJ. ePhpy; Huz;L gq;F i`l;u[Dk; 1 gq;F Mf;]p[Dk; cs;sJ (HHO). i`l;u[d; vhpaf;$ba thA Mf;]p[d; vd;gJ vhpaf;$bag; nghUis Cf;Ftpf;Fk; thA. He;j Huz;L thAf;fSk; $l;lhf ePuhf cs;sJ HJ tpQ;Qhd mbg;gilapy; kpfg;nghpa mjprak;.

Hd;iwa kdpjdpd; Njitf;F vhp nghUs; kw;Wk; rf;jp kpf kpf NjitahdJ. Hj;Njitia G+h;j;jp nra;a Haw;if gy topfspy; ekf;F cjtp nra;Ak; mirTs;s Hlnky;yhk; rf;jp cs;sJ. Fwpg;ghf fly;mirT, ePh;tPo;r;rp, ePNuhl;lk; kw;Wk; fhw;W Nghd;w tw;wpy; HUe;J rf;jpia ntspf;nfhz;L te;J kdpjd; gad;gLj;j KbAk;. ePhpd; rf;jp ePiu Huz;lhf gphpj;J i`l;u[id vhpa nra;tjd; %yk; kpfg;nghpa rf;jpia cUthf;fyhk;. xU ypl;lh; ePiu gphpj;J vLj;jhy; 1800 ypl;lh; thA fpilf;fpwJ. He;j thA 3 ypl;lh; Petrol-f;F rkkhf vhpAk; rf;jp cs;sJ. tUq;fhyj;jpy; ePh; gpujhd vhpnghUshf HUf;Fk; vd;gjpy; Iakpy;iy. ‘”